====================================================
Ogłoszenia !
====================================================

======================================================================

Ze względu na bardzo niską frekwencję dzieci
BAL KARNAWAŁOWY został przełożony
na wtorek 25 lutego!
======================================================================
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
o tym jak żyć, co robić, jak postępować
      nauczyłem się w przedszkolu”
            R. Fulgnon

 Drodzy Rodzice!

   Dziecko, to największy skarb. Radość i uśmiech dziecka są bezcenne.
Troska o prawidłowy rozwój dziecka towarzyszy nam każdego dnia.    
        Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci,
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

   Tutaj dziecko poprzez zabawę, która jest źródłem radości i przyjemności
uczy się i zdobywa nowe umiejętności.

W pracy z dziećmi stosujemy twórcze i atrakcyjne metody i formy.
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy bezpłatnie:
religię, rytmikę, język angielski, logopedia.

          Organizujemy dla dzieci atrakcyjne wycieczki, spotkania z teatrem, uroczystości z udziałem rodziców.

Naszą dewizą jest:
KIEDY ŚMIEJĄ SIĘ DZIECI, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT!


W dniach od 10 lutego – 28 lutego 2020 r. trwają zapisy
do Publicznego Przedszkola w Przyborowie

na rok szkolny 2020/2021r.

Prosimy zainteresowanych rodziców o pobranie z przedszkola
 „Karty zgłoszenia dziecka”

i jej zwrot do 28 lutego 2020r.


======================================================================

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
Zarządzenie Wójta Gminy Czarna
NR 121\2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku

 Podstawa prawna :
Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2019r, poz. 506)

L.p

 Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz   

z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków  lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 10 lutego 2020 r.
do 28 lutego 2020 r.
do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

i dokumentów, o których mowa
w pkt. 1

od 02 marca 2020  r.
do 03  marca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

dnia 04 marca 2020 r
o godz.14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 05 marca 2020 r.
do 06 marca 2020 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.


09 marca 2020 r.
o godz. 14.00
TERMIN POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Postępowanie uzupełniające prowadzi się w przypadku
gdy przedszkole po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji,
ogłoszeniu list zakwalifikowanych, oraz list dzieci przyjętych  do przedszkola,
dysponuje wolnymi miejscami.


L.p

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków  lub kryteriów rekrutacyjnych.

od 16 marca 2020 r.
do 18 marca 2020 r.
do godz. 15.00


2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów, o których mowa                      w pkt. 1

od 19 marca 2020  r.
do 20  marca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                i niezakwalifikowanych.

od 23 marca 2020 r
o godz.14.00


4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 marca 2020 r.
do 25 marca 2020 r.
do godz. 15.00


5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.

26 marca 2020 r.
o godz. 14.00Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek
2. Klauzula RODO
3. Informator

======================================================================

======================================================================W ramach innowacji w przedszkolu powstał
"KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW",
którego członkami zostali:

rok szkolny 2019/20

* Pani Agnieszka Knych - mama Szymonka
* Pan Marcin Słomski -
tata Lenki i Marcela
* Pani Marzena Baum-Gruszowska
- mama Natalki
* Pani Sabina Kutrzuba -
mama Marlenki
*Pani Agnieszka Lachowicz -
mama Antosia
*Pani Paulina Radzik -
mama Kornelki
*Pani Agnieszka Browska -
mama Romana

* Pani Grażyna Mastyj - mama Emilki
* Pani Anna Zegar - Kołeczek - mama Antosia

 galeria zdjęć ---> 

rok szkolny 2018/19

* Pani Magdalena Tokarczyk - mama Natalki
* Pani Iwona Nylec
-
mama Emilki
* Pani Marta Nowak -
mama Hani
* Pani Karolina Kruczek -
mama Mai
* Pani Monika Ciołek -
mama Adrianka
* Pani Monika Małek
-
mama Hubercika
* Pani Kasprzyk Anna - mama Nikolki
* Pani Kinga Wiktor - mama Hani
* Pani Barbara Włoch
- mama Jasia
* Pani Iwona Trela - mama Kingi
* Pani Irena Krzemińska - babcia Antosi
* Pani Anna Pikul - mama Wiktorii
* Pan Marcin Słomski - tata Lenki

* Pani Paulina Kochanowska - mama Hubercika i Adasia
* Pani Agnieszka Lachowicz - mama Antosia i Piotrusia
* Pani Joanna Wałęga - mama Filipa
* Pani Anna Szymaszek - mama Milenki
* Pani Katarzyna Koźlik - mama Sebastiana
* Pani Marta Patla - mama Julka
* Pani Monika Gawlik - mama Cypriana
* Pani Paulina Bartkowska - mama Frania
* Pani Jadwiga Poproch - mama Gabrysi
* Pani Barbara Rogowska - mama Jasia

 galeria zdjęć ---> 

======================================================================

W roku szkolnym 2019/2020 grupa „Krasnale” bierze udział w projekcie
„Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”,
którego celem jest wychowanie zdrowego, aktywnego,
świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność
współistnienia z przyrodą przedszkolaka.

======================================================================

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
 danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

    1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyborowie, zwany dalej administratorem,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
* listownie: Przyborów 136, 39-217 Grabiny
* za pomocą poczty elektronicznej: dyrektor@zspprzyborow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) Kontakt : m.kusek@czarna.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych,
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe,
ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności
ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki
w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie 
oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


======================================================================
W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu
realizowana jest innowacja pedagogiczna
"Mały Miś w świecie wielkiej literatury".OPIS INNOWACJI

======================================================================


Dyrekcja, grono pedagogiczne i wychowankowie
Publicznego Przedszkola w Przyborowie
pragną serdecznie podziękować ludziom dobrego serca za życzliwość,
zrozumienie potrzeb dzieci i okazaną pomoc i wsparcie.
Szczególne podziękowania składamy
naszym dobroczyńcom:

* Pan Marek Buras z firmy Magneti Marelli
* Państwo Marta i Marcin Ozga
* Pan Tomasz Tryba
*
Pan Grzegorz Gawle FHU Gregpol


Wyrażając swą wdzięczność zapewniamy,
że zachowamy w pamięci każdy gest dobroci.


======================================================================


======================================================================


DROGI RODZICU!!!

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość.
NIE WYRZUCAJ ICH DO KOSZA!
Nasze przedszkole włącza się do akcji
"Każdy znaczek wspiera misje"
organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów.

Inicjatywa trwa już od kilkudziesięciu lat
i trwać będzie nadal, gdyż jednoczy ludzi wokół
dobrej sprawy i pozwala zaangażować się każdemu,
bez względu na jego status społeczny, finansowy oraz wiek.

Co zrobić?
* Ostemplowany znaczek  z koperty lub pocztówki wyciąć
z  półcentymetrowym marginesem tak, aby go nie uszkodzić.
* Wycięty znaczek przynieść do przedszkola
i wrzucić do puszki wystawionej w korytarzu.

DZIĘKUJEMY!


                            


===================================================
Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
====================================================

(c)Przedszkole Przyborów 2019